School met de Bijbel de Zaaier

De school

Organisatie - Missie & visie

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Hedel. We beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats. De kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel. Op dit moment zitten er zo’n 100 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 4 klassen. De directie van de Zaaier wordt gevormd door de directeur, dhr. B.A. van Ballegooijen. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De Zaaier

Het beeld van De Zaaier is een uitgangspunt voor onze missie. Wij zaaien, God geeft de wasdom. Er wordt op veel plaatsen gezaaid, we zaaien, ongeacht bij wie of waar.

Een ander beeld is de bron. God als bron voor ons handelen. Hij inspireert, Hij geeft richting aan ons handelen.

 

 

Twee uitspraken van belang zijn voor ons:

  • God zoekt het verlorene -> daar vloeit uit voort dat ook wij opkomen voor het kwetsbare, voor het belang van het kind
  • God weet wat mensen nodig hebben -> daar vloeit uit voort dat we les op maat geven

De volgende uitspraken geven een verdere uitwerking van onze missie.

  • Onze christelijke school geeft een centrale plaats aan de verkondiging van de Bijbelverhalen, waarin zonde en genade voor ons centrale noties zijn.
  • Onze christelijke school beoogt de leerling voor te bereiden op een plaats in de maatschappij door hen te vormen tot een verantwoordelijke (d.i. zelfstandige en dienstbare) persoonlijkheid. Het ontwikkelen van deze zelfstandigheid ziet het als een opgave.
  • Onze christelijke school ziet de leraar als degene die door middel van overdracht en vorming een bijdrage levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen (de herderfunctie). Daarnaast wordt eveneens gehecht aan handelingsruimte voor de leerlingen om aan de beoogde zelfstandigheid vorm te kunnen geven.
  • Onze christelijke school hecht waarde aan parate kennis of basiskennis.
  • Onze christelijke school kent een relatiegericht schoolklimaat. Tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is sprake van respect en meeleven; ten opzichte van de schepping kan gesproken worden van zorg of rentmeesterschap.
  • Onze christelijke school onderkent het belang van de uniciteit van elk kind. Het wil rekening houden met de persoonsgebonden mogelijkheden van de leerlingen.
  • Het christelijk onderwijs wil voortbouwen op het fundament dat door de ouders en door de kerk in het leven van de leerlingen gelegd is. Het wil een veilige en herkenbare basis bieden.

Deze missie stelt ons voor de volgende opdrachten c.q. doelstellingen. Uitgaande van de grondslag van de school zien wij de mens, en dus ook het kind, als schepsel van God. Als gevolg van de zondeval zijn zonde en dood realiteiten. Verlossing hiervan is uitsluitend mogelijk op grond van het offer van Jezus Christus, door het geloof gewerkt door de Heilige Geest.

Binnen de school streven wij naar een pedagogisch klimaat van rust, orde, duidelijkheid en structuur. Binnen dat klimaat beijveren wij ons voor een optimale ontplooiing van de gaven van ieder kind afzonderlijk, om zo te komen tot de aanzet van de vorming van een evenwichtige persoonlijkheid en de verwerving van kennis en attitude die noodzakelijk zijn voor het vervolgonderwijs.

Het onderwijs dat door ons gegeven wordt, wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling. Dit vindt u terug in de opeenvolging van de leerstof, logisch en naar moeilijkheidsgraad, met de verrijkings-, verdiepings-en / of herhalingsstof voor sommige leer- en vormingsgebieden.

Wij willen de kinderen voorbereiden op een plaats in de maatschappij door hen te vormen tot een verantwoordelijke, zelfstandige en dienstbare persoonlijkheid. Wij zien de leraar als degene die door middel van overdracht en vorming een bijdrage levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Wij hechten belang aan handelingsruimte en parate kennis voor de leerlingen om aan de beoogde zelfstandigheid vorm te kunnen geven. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden op sociaal- (ik en de ander), emotioneel- (ik en gevoel), motorisch- (ik en bewegen), cognitief- (ik en het leren), en creatief- (ik en vindingrijkheid) gebied aangeleerd, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden.

Tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is sprake van respect en meeleven. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel. Ten opzichte van de schepping kan gesproken worden van zorg of rentmeesterschap.

Wij werken met methoden en onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Vanuit de principes van HGW (Handelings Gericht Werken) willen we komen tot datgene wat onze leerlingen nodig hebben.

We willen een dorpsschool zijn. Een school voor alle leerlingen uit het dorp waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren. Wij willen voortbouwen op het fundament dat door de ouders en door de kerk in het leven van de leerlingen gelegd is. Wij willen in samenspraak met de ouders ons onderwijs optimaal afstemmen op de kinderen.