School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

Klachtenregeling

Informatie - Klachtenregeling

Procedure

Binnen de SCOB vinden wij open communicatie over klachten, grieven of verwijten van groot belang. Open met elkaar communiceren houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen; gaat het mis, zeg het zoveel mogelijk tegen de persoon in kwestie.’ Dit bevordert een goede onderlinge verstandhouding. In een stappenplan ziet de procedure bij klachten er als volgt uit:

  1. Wie tegen een ander een klacht of bezwaar heeft, neemt indien mogelijk eerst contact op met de persoon in kwestie. Hij of zij maakt deze persoon duidelijk wat het probleem is en probeert in overleg tot een oplossing te komen.
  2. Als stap 1 niet mogelijk/wenselijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, neemt de persoon die een klacht of bezwaar heeft contact op met de schooldirecteur of indien gewenst met de contactpersoon binnen de school*. 
  3. Als ook stap 2 ongewenst is of niet tot een oplossing leidt, wordt contact opgenomen met de directeur-bestuurder van de stichting:
    Dhr. G.T. Tissink
    g.tissink@scobommelerwaard.nl
*) Binnen onze school is juf Rianne Ihmels contactpersoon. Zij is naast de schooldirecteur aanspreekpunt bij eenvoudige klachten. Bij andere dan eenvoudige klachten verwijst de contactpersoon de klager naar één van de vertrouwenspersonen die aan de stichting verbonden zijn.

Vertrouwenspersoon & Stichting GCBO

In bijzondere gevallen is het mogelijk zelf direct contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. De gegevens van de vertrouwenspersoon van de stichting zijn:
Dhr. P. Quik
06-53867807

Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor het christelijk onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070 – 3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Het is hierbij het vermelden waard dat de geschillencommissie altijd zal nagaan of de klacht op school besproken is. Zo niet, dan zal zij degene die de klacht indient terugverwijzen.

Het zal duidelijk zijn dat in principe alle reguliere klachten afgehandeld moeten kunnen worden in stap 1 en 2. Voor ernstige klachten, zoals lichamelijk/seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag, is uiteraard altijd de weg naar vertrouwenspersonen en klachtencommissie open.

Grensoverschrijdend gedrag

Wij vinden het belangrijk hier te benadrukken dat wij er alles aan doen om lichamelijk/seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden. Ons beleid voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels zijn daar een voorbeeld van. Bovendien hebben alle medewerkers die werken bij een onderwijsinstelling, ook de contactpersonen die medewerker zijn, wettelijk gezien een meldplicht wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten er onmiddellijk voor zorgen dat deze informatie het bevoegd gezag bereikt. Het bevoegd gezag is verplicht de zaak te melden bij de landelijke vertrouwensinspecteur.

Voor de volledigheid vermelden wij hier ook het telefoonnummer van de landelijke vertrouwensinspecteur, die zowel voor ouders/verzorgers en leerlingen als voor directie en personeelsleden te bereiken is. 
De vertrouwensinspecteur is te bereiken onder nummer (0900) 1113111. 

De klachtenregeling is te vinden op de website van de SCOB.